2CA_S4_final_term_exam_2018_eng_ans

2CA_S4_final_term_exam_2019_eng_ans

2CA_S4_first_term_exam_2014_Set_1_chi

2CA_S4_first_term_exam_2014_Set_1_eng_ans

2CA_S4_first_term_exam_2014_Set_2_chi

2CA_S4_first_term_exam_2014_Set_2_eng

2CA_S4_first_term_exam_2014_Set_2_eng_ans

2017 + 2018 HKDSE For F.4 Final

cs_2CA_S4_final_term_exam_2018_eng

cs_2CA_S4_final_term_exam_2018_eng_ans

cs_2CA_S4_final_term_exam_2019_eng

cs_2CA_S4_final_term_exam_2019_eng_ans 

2CA_S4_final_term_exam_2014_eng – chi 

2CA_S4_final_term_exam_2014_eng_ans 

2CA_S4_final_term_exam_2015_eng_ans

2CA_S4_final_term_exam_2016_eng_ans

2CA_S4_final_term_exam_2017_eng_ans

2CA_S5_final_term_exam_2016_eng_ans 

2CA_S5_final_term_exam_2017_eng_ans

2CA_S5_final_term_exam_2018_eng_ans 

2CA_S5_final_term_exam_2019_eng_ans 

cs_2CA_S5_final_term_exam_2019_eng_ans

PPaper 1A 2019 PPaper 1B 2019 

PSol 2019 

2CA_S5_final_term_exam_2014_eng_ans 

2CA_S5_final_term_exam_2015_eng_ans

2CA_S6_Mock_exam_paper_2_2018_eng 

2CA_S6_Mock_exam_paper_2_2018_eng_ans 

2CA_S6_Mock_exam_paper_2_2018_eng_Q3_SV 

2CA_S6_Mock_exam_paper_2_2019_eng 

2CA_S6_Mock_exam_paper_2_2019_eng_ans

cs_2CA_S4_final_term_exam_2017_eng

cs_2CA_S4_final_term_exam_2017_eng_ans 

cs_2CA_S4_final_term_exam_2018_eng 

cs_2CA_S4_final_term_exam_2018_eng_ans 

Set5-Chem-Paper1-Chi 

Set5-Chem-Paper1-Eng 

Set5-Chem-Paper2-Chi 

Set5-Chem-Paper2-Eng

Set5-CombinedScience-Chi 

Set5-CombinedScience-Eng

2CA_S6_Mock_exam_paper_1_2018_eng_ans

2CA_S6_Mock_exam_paper_1_2019_eng_ans 

S6Mock1B_E(2020 mock exam paper for school) 

S6Mock2_E (2020 mock paper for school)

S6MockSol_E(2020 mock exam solution)

S5Mock1A_E (2020) 

S5Mock1B_E(2020) 

S5MockSol_E (2020) 

S6Mock1A_E (2020 mock exam paper for school) 

PPaper 1B 2019(C)

PPaper 1B 2019 PSol 2019(C)

PSol 2019 

S5Mock1A_E (2019) 

S5Mock1B_E (2019) 

S5MockSol_E (2019) 

S6Mock1A_E (2019)

S6Mock1B_E(2019) 

S6Mock2_E (2019)

S6MockSol_E(2019) 

PPaper 1A 2019(C) 

PPaper 1A 2019 

CS PPaper 1A 2017

CS PPaper 1B 2017 

CS PSol 2017 

CS PPaper 1B 2016 

CS PSol 2016 

mark scheme-S6-mock exam 

mark scheme-S6-mock exam-CS 

PPaper 1A 2016 

PPaper 1B 2016

PPaper 2 2016 

PSol 2016

S5Mock1A_E (2017) 

S5Mock1B_E (2017)

S5MockSol_E (2017)

S6Mock1A_E (2017)

S6Mock1B_E(2017) m 

S6Mock1B_E(2017)

S6Mock1B_E(2017)_m 

S6Mock2_E (2017) 

S6MockSol_E(2017) 

CS PPaper 1A 2016

Close Menu